Bee Valley Bee Valley Bee Valley

MENU

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bee Valley, zoals ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een extra exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd.

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen, offertes, en alle overeenkomsten die wij met wederpartijen, hierna de 'klant’ aangegaan, een en ander behoudens voor zover door ons uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst.
2.1 Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Wij kunnen onverwijld na de aanvaarding onze aanbieding herroepen ook al bevat onze aanbieding een termijn voor aanvaarding en geschiedt binnen deze termijn.
2.3 De sub 2.2 genoemde mogelijkheid hebben wij in ieder geval gedurende 2 werkdagen na de aanvaarding.
2.4 Een overeenkomst geldt in ieder geval als te zijn tot stand gekomen indien door ons met de uitvoering van een opdracht is begonnen of onze opdrachtbevestiging niet binnen 5 werkdagen verworpen is.
2.5 De inhoud van onze prijslijsten, drukwerken, brochures en dergelijke binden ons niet, tenzij in de overeenkomst daarna uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3: Levering.
3.1 Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, ook indien (de) levertijden niet bij benadering zijn opgegeven of overeengekomen.
3.2 Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.3 Wij leveren aan huis/bedrijf van de klant en vervoer, waaronder worden begrepen verpakking, in- en uitladen en verzekering, geschiedt voor rekening en risico van de klant ondanks enig anders luidend beding, daaronder begrepen de vrachtbrief.
3.4 Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren (en te factureren).

Artikel 4: Verrichten van enkele diensten.
4.1 Desgevraagd zullen wij de te leveren zaken in het bedrijf van de klant kunnen monteren en/of eindloos vulkaniseren, tegen de daarvoor bij ons geldende tarieven.
4.2 Desgevraagd zullen wij reparatiewerkzaamheden kunnen verrichten, tegen de daarvoor bij ons geldende tarieven.
4.3 De sub 4.1 en 4.2 genoemde werkzaamheden gelden als het verrichten van enkele diensten. Alle zaken waaraan gewerkt wordt blijven voor risico van de klant.
4.4 Onze tarieven geven ons recht op een vergoeding voor arbeid, reis- en schafttijd, reis- en verblijfkosten en voor gebruikte buitengewone gereedschappen en materialen.
4.5 De klant staat er voor in dat onze werkzaamheden achtereen en ongestoord plaats kunnen vinden onder levering om niet aan ons door de klant van bijkomende gereedschappen, materialen en energie.

Artikel 5: Keuring / Controle en klachten.
5.1 De klant zal bij levering en in ontvangstneming van de zaken en bij verrichten van de dienst keuren en controleren of de levering/dienst met de overeenkomst overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding aan ons zal maken op de afleveringsbon en in ieder geval binnen 8 werkdagen, onder opgaaf van redenen.
5.2 De klant kan op een niet-zichtbaar gebrek in de zaak of dienst geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd, die niet langer is dan 8 werkdagen, nadat hij de tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij ons terzake hiervan schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.
5.3 De klant zal ons te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.
5.4 De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en op de hierboven wijze heeft geklaagd en/of hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.
5.5 Retournering van het door ons geleverde kan alleen geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 6: Garantie.
6.1 Door ons geleverde zaken en verrichte diensten voldoen aan de normale in het handelsverkeer hieraan te stellen eisen zoals ISO- en DIN-normen (met inachtneming van de betreffende keuringsvoorschriften zoals neergelegd in de door het Normalisatie-instituut samengestelde normaalbladen).
6.2 Indien tegenover ons wordt aangetoond dat hiervan geen sprake is dan zullen wij gedurende 6 maanden na levering/verrichting naar onze keuze ofwel om niet de gebreken herstellen of het geleverde vervangen ofwel het betreffende factuurbedrag, minus een redelijke vergoeding voor het gebruik, crediteren.
6.3 Voor wat betreft door ons elders ingekochte zaken/half¬fabrikaten/materialen gaan onze verplichtingen nimmer verder dan voor zover onze leverancier/fabrikant garantie verleend heeft.
6.4 Het in sub 11.6 en 11.7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7: Prijzen.
7.1 De in onze aanbiedingen vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen, arbeidsloon, vervoer, verzekering, huur van buitengewoon gereedschap en andere buitengewone (on)kosten, alsmede exclusief de kosten van de sub 4 genoemde diensten en wat daarmee samenhangt.
7.2 Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in factoren die onze prijzen bepalen, zoals bijvoorbeeld verhoging van de kostprijs, materiaalprijzen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, vervoerskosten, verzekeringen, valuta-wijzigingen, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen voor zover dat een prijsverhoging met zich meebrengt van meer dan 10 %.

Artikel 8: Betaling.
8.1 Alle betalingen dienen zonder korting en verrekening te geschieden.
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn.
8.3 Indien wij een of meer vorderingen op de klant hebben die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de klant verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een vordering wegens tekortkoming van een zodanige overeenkomst, zal de betaling die van de klant wordt ontvangen eerst strekken tot betaling van die vorderingen.
8.4 Onverminderd het bepaalde in sub 8.3 strekken de door de klant gedane betalingen steeds ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen/vorderingen die het langst openstaan, betrekking heeft op een andere of latere factuur/vordering.
8.5 In geval de klant een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de klant vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd over alle te late betalingen ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met twee, per maand of gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is de klant alsdan de buitengerechterlijke en rechterlijke kosten verschuldigd. Het bedrag van de buitengerechterlijke kosten bedraagt 15 % van het bedrag van de achterstallige betaling of zoveel meer als de werkelijke kosten bedragen.
8.6 Wij zijn gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van de klant te verlangen voor (verdere) uitvoering door ons van de overeenkomst.

Artikel 9.
9.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan de klant geleverde of te leveren zaken zolang de klant onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant het verschuldigde terzake van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
9.2 Zolang de klant bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan is hij niet gerechtigd op de door ons geleverde of te leveren zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht of enig ander recht te vestigen en verbindt de klant zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een (pand)recht bevoegd is, bij gebreke waarvan de klant zich aan verduistering schuldig zal maken.
9.3 Wij behouden ons een bezitloos pandrecht voor op de door de klant betaalde en door ons aan de klant in eigendom geleverde zaken en andere zaken van de klant, zulks tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welke hoofde dan ook. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden verleent de klant ons de volmacht om de hiertoe benodigde akte(n) namens de klant te ondertekenen (en eventueel te registreren). Ook kunnen wij verlangen dat de klant op ons eerste verzoek deze akte zal ondertekenen.
9.4 Wij hebben de bevoegdheid om de nakoming van onze verplichting ter afgifte van de zaken, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen documenten, op te schorten totdat de klant al onze vorderingen heeft betaald.

Artikel 10: Overmacht.
10.1 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld en die ook niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
10.2 Indien wij door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals hieronder vermeld, niet of niet tijdig in staat zijn om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel -indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
Onder overmacht vallen bijvoorbeeld werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken of halffabrikaten, brand en vergelijkbare omstandigheden bij ons danwel onze toeleveranciers.
10.3 De klant is in geval van overmacht niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd heeft de klant wel het recht te ontbinden, echter zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring.
11.1 Wij sluiten uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolg- of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade van ons, onze werknemers en/of onze hulppersonen.
11.2 Onze aansprakelijkheid voor hulppersonen vervalt indien dit gebruik niet gewoon is aan de overeenkomst of indien dit op grond van de omstandigheden onredelijk is.
11.3 Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade voorzover deze het bedrag te boven gaat dat wij van onze verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen.
11.4 Indien er voorzover op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal tweemaal de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, resp. tweemaal de waarde van de factuur dat wij uitsluitend aansprakelijk zijn tot een bedrag van EURO 25.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
11.5 Schade vorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de klant de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de klant.
11.6 Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de klant zijn wij niet aansprakelijk.
11.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien de klant zelf of middels een derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door ons geleverde/verrichte en/of indien de klant deze zaken voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend.
11.8 De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door ons geleverde zaken of verrichte diensten.

Artikel 12: Ontbinding.
12.1 Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de zaken en/of het verrichten van de diensten op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst -door de klant- met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.
12.2 Naast de overige aan ons toekomende rechten, kunnen wij de overeenkomst met de klant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de klant -door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant- met directe ingang ontbinden indien de klant zijn opeisbare verplichtingen onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van of door de klant wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de klant zijn bedrijf staakt of overdraagt danwel substantieel wijzigt en/of beslag onder hem wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen.
13.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank bevoegd.
13.3 Het hierboven in sub 13.2 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

Artikel 14: Slotbepaling.
14.1 Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daarvoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert.
14.2 Wij kunnen deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Bee Valley